Kết nạp đảng viên cho quần chúng Lò Văn Thanh, Lường Văn Hải, Lò Thị Quyên

      Thực hiện Quyết định số 3252-QĐ/HU ngày 25/10/2018 về kết nạp đảng viên, Chi bộ trường Tiểu học Nậm Nèn tiến hành kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lò Văn Thanh, Lường Văn Hải, Lò Thị Quyên đứng vào hàng ngũ Đảng vào chiều thứ tư, ngày 24/10/2019. Sau đây là một số hình ảnh:

 

Bài viết liên quan