NGÀY 23/09/2022 LIÊN TRƯỜNG THCS VÀ TIỂU HỌC NẬM NÈN THAM GIA CUỘC THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG CẤP HUYỆN NĂM 2022-2023